Về chúng tôi

IntoWindows10.com là một ấn phẩm web độc lập, được thành lập vào năm 2019, bao gồm nền tảng Windows của Microsoft và nhiều sản phẩm và dịch vụ liên quan của nó, tất cả đều có ý nghĩa rộng lớn hơn đối với sự phát triển của họ trong thế giới công nghệ.

Kể từ khi thành lập, IntoWindows10.com đã trở thành một trong những trang web quan trọng nhất về mức độ phủ sóng của Windows. Chúng tôi xuất bản các bài đánh giá, hướng dẫn và hướng dẫn về phần mềm windows bằng nhiều ngôn ngữ.